ürünlerinde tek yetkili orta??n?z
kapat

Nagermed Medical Ltd. ?ti.

Mimar Sinan Caddesi

1400 Sk. No:11 D:2

Alsancak ?zmir

 

Tel: +90 232 4649988

Fax: +90 232 4639700

Bize ula??n
Hata
  • XML Parsing Error at 1:191. Error 9: Invalid character

Vizyonumuz:

  • Hizmet kalitesini, de?i?im ve geli?melere uyum sa?layarak, sürekli geli?tirmek ve zirveye ç?karmak
  • Tüketiciler taraf?ndan her yönüyle tercih edilen ayr?cal?kl? bir hizmet markas? olmak.

?nan?yoruz ki, biz ?irketimizin ba?ar?s?n? artt?rmak için i?birli?i yapan, sorumluluk alan, verimli çal??an bir ekibiz.

Amaçlar?m?z

Mü?terilerimize en ça?da?, en kaliteli, en güvenilir hizmeti vermek, sinerji yaratmak, planl?, istikrarl? ve dengeli bir ?ekilde büyümek, hizmet vizyonu yaratmak, ?irketin verimlili?ini ve karl?l???n? artt?rmak.

DARCO – Tüm ayak ürünlerinde tek yetkili orta??n?z

Sarg? ayakkab?lar?, ameliyat sonras? giyilen ayakkab?lar ve yükü azaltan ayakkab?lar gibi özel ayakkab?lar ve yeni yard?m aletleri konusunda uzmanla?m?? DARCO Amerika Birle?ik Devletleri, Avrupa ve Çin´deki ?ubeleriyle uluslararas? ?irketler grubu olu?turmaktad?r.

Tamamen »Innovation in Foot Care Technology« prensibine dayanarak DARCO kendini bilgi elçisi olarak göstermektedir. Tüm dünya çap?nda gerçekle?en workshop, e?itim, sempozyum ve fuarlar ara?t?rmalar?m?z?n ?u anki durumunu yay?mlamakta ve doktorlara tart??maya açmaktad?r.

Postoperatif ayakkab?, sarg? ayakkab?s? ve castboot alan?nda dünya genelinde önde gelen bir i?letme olarak, DARCO bir çok klinikde, ameliyat merkezlerinde ve özel ayak cerrahisi muayenehanelerinde kendini uluslararas? kabul ettirmi?tir.

Tüm dünyada ayak cerrahisi uzmanlar?yla, uluslararas? hekim birlikleriyle ve biyomekanik bilimsel kurumlarla yak?n i?birli?imiz, devam eden geli?me çal??malar?m?z?n, ürünlerimizin gösterdi?i etkinin ve kalitemizin temelidir. Sadece bu ?ekilde en yeni bilgileri ve tecrübeleri pratikten ürünlerimize aktarabilir, sa?lam ayaklar üzerinde durabiliriz – çünkü biz zorluklar?n a??lmas?n? kendimize ilke edindik.

Ayakkab?/bandaj alan?nda geli?memizin ?u anki esas noktas? mesela aç?k yaralar ve ülserasyonlar bulunan diyabetik ayaklard?r.

 

Neal Cast (Plus)

Neal Cast (Plus)Neal Cast (Plus), suyla aktive olan, poliüretan reçineye bat?r?lm??, polyester veya Fiberglas madde ile örülmü?, sentetik bir ortopedik alç? band?d?r.

Devam?n? oku ...

Postoperatif bak?m ürünlerimiz

Postoperatif bakimOrthoWedge™

OrthoWedge™ light
HeelWedge™
MedicalSurgical™/ - ST
MedicalSurgical™ Pediatric
Devam?n? oku ...

Neal Splint

Neal Cast (Plus)Neal Splint kemik kr???, hafif fraktür ve burkulma vaakalar?n?n acil tedavisi için kullan?labilece?i gibi, tedavi edilen k?sm?n güvenli bir ?ekilde sabitlenebilmesi için de kullan?labilir.
Devam?n? oku ...

Travma bak?m? ürünlerimiz

Travma bakimiBodyArmor® CastShoe™
SlimLine™
SlimLine™ Pediatric
BodyArmor® Walker II
Walker FXPro™
AirTraveler™ Walker
Devam?n? oku ...

Neal Under-Pad

Neal Cast (Plus)Neal Under-Pad, kemik k?r?klar? ve burkulma durumlar?nda, etkilenen vücut k?sm?n?n sabitlenmesi ve idame ettirilmesi için uygun olan alç? ve ateller ile birlikte kullan?l?r.
Devam?n? oku ...

Diyabet bak?m? ürünlerimiz

Diyabet bakimiHeelift® Suspension Boot
Heelift® Smooth Boot
WCS™
Elbowlift®

Devam?n? oku ...